Hr_logo
Konimpex_47px
Panel logowania
Odzyskaj hasło

Intencją wymagań stawianych w obszarze wynagradzania jest wypłacanie, bądź dążenie do wypłacania przez firmę wynagrodzenia pozwalającego na zaspokojenie minimum socjalnego. Ponadto wymagania stawiane w tym obszarze mają na celu zapewnienie wynagradzania godzin nadliczbowych według stawki podwyższonej. Spełnienie wymagań tego obszaru ma zagwarantować również, że krótkoterminowe kontrakty pracodawcy lub programy pracy nakładczej oraz programy stażowe nie będą wykorzystywane do unikania płatności i świadczeń należnych pracownikom lub do odmawiania pracownikom prawa do stowarzyszania się i rokowań zbiorowych.

Prawo do wynagrodzenia zaspakajającego minimum socjalne

Firma będzie respektować prawo personelu do wynagrodzenia zaspokajającego minimum socjalne. Zapewni ona także, że płaca otrzymywana za standardowy czas pracy zawsze będzie spełniać przynajmniej kryterium płacy minimalnej oraz będzie wystarczająca do zapewnienia podstawowych potrzeb personelu w zakresie minimum socjalnego.

schowaj załączniki
Potrącenia z wynagrodzenia

Firma zapewni, że potrącenia z wynagrodzenia nie będą dokonywane ze względów dyscyplinarnych. Wyjątki od tej zasady można stosować wyłącznie, gdy spełnione zostaną oba z poniższych warunków:

  • potrącenia z wynagrodzenia ze względów dyscyplinarnych są dozwolone przez prawo krajowe oraz
  • obowiązuje wynegocjowany zbiorowy układ pracy.
schowaj załączniki
Wypłacanie wynagrodzenia

Firma zapewni, że szczegółowe informacje o wynagrodzeniu oraz zestawie świadczeń dla personelu będą wyraźnie i regularnie przekazywane pracownikom w formie pisemnej za każdy okres wynagrodzenia.

Firma zapewni także, że płace i świadczenia są wypłacane w pełnej zgodności z wszelkimi obowiązującymi prawami oraz, że wynagrodzenie jest świadczone w formie pieniężnej.

schowaj załączniki
Opłacanie nadgodzin

Wszelkie godziny nadliczbowe zostaną opłacone według stawki podwyższonej. Wszelkie godziny nadliczbowe zostaną opłacone według podwyższonej stawki jak określono w przepisach prawa krajowego. W krajach, w których prawo lub zbiorowy układ pracy nie regulują kwestii podwyższonej stawki za godziny nadliczbowe, personel otrzyma rekompensatę za te godziny według stawki podwyższonej lub równej standardom obowiązującym w branży, w zależności od tego, co jest korzystniejsze z punktu widzenia pracownika.

schowaj załączniki
Umowy krótkoterminowe

Firma nie będzie zawierać umów uwzględniających wyłącznie świadczenie pracy, następujących po sobie umów krótkoterminowych i/lub fałszywych programów stażowych aby uniknąć wywiązania się z obowiązków wobec personelu nałożonych na nią na mocy obowiązujących regulacji prawnych odnoszących się do pracy i zabezpieczeń społecznych.

schowaj załączniki
PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

1 2 3 4 5 6