Hr_logo
Konimpex_47px
Panel logowania
Odzyskaj hasło

Celem wymagań normy w tym obszarze jest zagwarantowanie równego traktowania z zachowaniem poszanowania dla wszystkich pracowników we wszystkich kwestiach. Będą oni zatrudniani wyłącznie na podstawie ich wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia istotnych z punktu widzenia wykonywanej pracy. Pracownicy mają być zatrudniani, szkoleni, awansowani i wynagradzani wyłącznie na podstawie wykonanej pracy i posiadanych kompetencji. Intencją normy jest aby pracodawca nie stosował żadnych praktyk dyskryminacyjnych w stosunku do obecnych i przyszłych pracowników.

Polityka antydyskryminacyjna

Firma nie będzie wspierać ani angażować się w działania dyskryminacyjne w odniesieniu do zatrudnienia, wynagrodzenia, dostępu do szkoleń, awansu, zakończenia pracy lub emerytury, ze względu na rasę, pochodzenie narodowe lub społeczne, kastę, urodzenie, wyznanie, niepełnosprawność, płeć, orientację seksualną, obowiązki rodzinne, stan cywilny, przynależność do związku zawodowego, poglądy polityczne, wiek, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy lub jakikolwiek inny czynnik, który mógłby stanowić powód dyskryminacji.

schowaj załączniki
Ingerencja w praktyki pracowników

Firma nie będzie ingerować w korzystanie przez personel z jego prawa do stosowania się do reguł i praktyk lub do zaspokajania innych potrzeb związanych z rasą, pochodzeniem narodowym lub społecznym, wyznaniem, niepełnosprawnością, płcią, orientacją seksualną, obowiązkami rodzinnymi, przynależnością do związku zawodowego, poglądami politycznymi lub jakimikolwiek innymi czynnikami, które mogłyby stanowić powód dyskryminacji.

schowaj załączniki
Wykorzystywanie i przymus seksualny

Firma nie zezwoli na jakiekolwiek zachowanie stanowiące zagrożenie, nadużycie, wykorzystanie lub przymus seksualny, włącznie z gestami, wypowiedziami oraz kontaktem fizycznym, mające miejsce w zakładzie pracy oraz – jeśli się stosuje – w budynkach i innych obiektach udostępnionych przez firmę na użytek personelu.

schowaj załączniki
Poddawanie pracownic testom ciążowym i badaniom na dziewictwo

Firma pod żadnym pozorem nie będzie poddawać pracownic testom ciążowym lub badaniom mającym stwierdzić ich dziewictwo.

schowaj załączniki
PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

1 2 3 4 5 6