Hr_logo
Konimpex_47px
Panel logowania
Odzyskaj hasło

Celem wymagań zawartych w tym obszarze jest objaśnienie i wzmocnienie roli pracodawcy jako strony odpowiedzialnej w procesie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników. Wymogi uwzględniają także pewne specyficzne elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, np. powołanie przedstawiciela kadry zarządzającej ds. higieny i bezpieczeństwa umożliwiającego tej kadrze opracowanie, utrzymanie oraz zademonstrowanie stosowania się do wymogu. Próba osiągnięcia celów, wypływających z wymagań tego obszaru, ma aktywnie angażować pracowników, którzy powinni otrzymywać aktualne informacje, szkolenia i instruktaże w przypadku zmian w miejscu pracy, wypadków lub zmian w ich obowiązkach. Co więcej, spełnianie wymagań tego obszaru wymaga regularnego planowania i sporządzania dokumentacji.

UWAGA!! Wszystkie z poniższych wymagań pochodzą z normy SA8000:2008. Jednocześnie firma jest zobowiązana do przestrzegania również przepisów prawa polskiego dotyczących kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym kodeksu pracy (rozdział X).

Standardy BHP

Firma zapewni bezpieczne i higieniczne środowisko pracy oraz podejmie wszelkie możliwe działania aby zapobiec ewentualnym wypadkom oraz uszczerbkom na zdrowiu pracowników wynikającym z toku pracy, związanym z nim lub występującym podczas pracy, jak również, aby zapobiec jakimkolwiek szczególnym zagrożeniom, poprzez minimalizowanie – w zakresie, w jakim to zasadnie możliwe – przyczyn zagrożenia nierozłącznie związanych ze środowiskiem pracy oraz uwzględniając wiedzę obowiązującą w branży.

schowaj załączniki
Odpowiedzialność za kwestie BHP w firmie

Firma powoła przedstawiciela kadry zarządzającej wyższego szczebla odpowiedzialnego za zapewnienie bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy dla całości personelu oraz za wdrożenie elementów BHP zawartych w niniejszej normie.

schowaj załączniki
Szkolenia dotyczące BHP dla pracowników

Firma zapewni personelowi regularne instruktaże dotyczące bezpieczeństwa i higieny, włącznie z instrukcjami przekazywanymi na miejscu oraz, jeśli będzie to potrzebne, instrukcjami specyficznymi dla wykonywanej pracy. Będą one powtarzane dla nowych oraz przeniesionych na inne stanowisko członków personelu oraz w sytuacji gdyby miały miejsce jakiekolwiek wypadki.

schowaj załączniki
Systemy związane z zagrożeniami i ewidencją wypadków

Firma ustanowi system wykrywania lub reagowania na zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa personelu. Firma będzie utrzymywać zapisy dokumentujące wypadki, które wydarzyły się w miejscu pracy oraz w obiektach i nieruchomościach nadzorowanych przez firmę.

schowaj załączniki
Środki ochrony osobistej dla pracowników

Firma na własny koszt zapewni personelowi stosowne środki ochrony osobistej. W przypadku urazu związanego z wykonywaniem pracy, firma zapewni pierwszą pomoc przedmedyczną oraz wsparcie dla pracownika w zakresie otrzymania właściwego leczenia, w zakresie posiadanych możliwości i w każdym indywidualnym przypadku.

schowaj załączniki
Redukcja ryzyka dla młodych oraz przyszłych matek

Firma wykona ocenę wszelkiego ryzyka dla młodych oraz przyszłych matek, wynikającego z wykonywania przez nie pracy oraz zapewni, że podjęto wszelkie zasadne środki aby usunąć lub zredukować wszelkie ryzyko dla ich zdrowia i bezpieczeństwa.

schowaj załączniki
Dostęp do czystych toalet, wody pitnej oraz sanitarnych warunków przechowywania żywności

Firma zapewni całemu personelowi dostęp do czystych toalet, wody pitnej oraz, tam gdzie to potrzebne, sanitarne warunki przechowywania żywności.

schowaj załączniki
Zasady odnośnie obiektów sypialnych dla personelu

Firma zapewni, że wszelkie obiekty sypialne dla personelu są czyste, bezpieczne oraz spełniają podstawowe potrzeby personelu.

schowaj załączniki
Prawo do podjęcia działań zmierzających do ochrony przed nadchodzącym poważnym zagrożeniem

W sytuacji nadchodzącego poważnego zagrożenia cały personel będzie mieć prawo do podjęcia działań zmierzających do uchronienia się przed tym zagrożeniem bez konieczności uzyskania zgody firmy.

schowaj załączniki
PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

1 2 3 4 5 6