Hr_logo
Konimpex_47px
Panel logowania
Odzyskaj hasło

Intencją założeń normy w tym obszarze jest ochrona dzieci przed wykorzystywaniem w sformalizowanym środowisku pracy. Kluczowe znaczenie dla tego wymagania ma zapewnienie przez firmę rekompensaty pracy dzieci i, jeśli to konieczne, sfinansowanie odszkodowania dla dziecięcych pracowników zwolnionych z powodu implementacji SA8000. Jednocześnie firma odpowiada za promowanie skutecznej edukacji wszystkich jej młodocianych pracowników oraz jednocześnie zapewnienie im bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy.

Praca dzieci

Firma nie będzie wspierać ani angażować się w wykorzystanie pracy dzieci w rozumieniu definicji.

schowaj załączniki
Procedury na wypadek wykrycia pracy dzieci

Firma ustanowi, udokumentuje, zachowa i w skuteczny sposób przedstawi personelowi oraz innym interesariuszom polityki i udokumentowane procedury dotyczące rekompensaty pracy dzieci, jak również zapewni odpowiednie wsparcie finansowe i w innej formie, aby umożliwić im uczęszczanie do szkoły i pozostanie w niej, dopóki pozostają one dziećmi w rozumieniu definicji.

schowaj załączniki
Czas pracy młodocianych

Firma może zatrudniać młodocianych pracowników, jednak:

  • w żadnym wypadku nie będą oni pracować dłużej niż 8 godzin dziennie,
  • do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy,
  • mogą pracować wyłącznie poza godzinami nauki szkolnej,
  • tygodniowy wymiar czasu pracy młodocianego w okresie odbywania zajęć szkolnych nie może przekraczać 12 godzin, a w dniu uczestniczenia w zajęciach szkolnych wymiar czasu pracy młodocianego nie może przekraczać 2 godzin
  • pod żadnym pozorem łączny czas przeznaczony na naukę w szkole, pracę oraz przejazdy jakiegokolwiek pracownika młodocianego nie może przekraczać 10 godzin dziennie,
  • wymiar czasu pracy młodocianego w okresie ferii szkolnych nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu, młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.

 

schowaj załączniki
Narażanie młodocianych na niebezpieczeństwo

Firma nie narazi dzieci lub młodocianych pracowników na jakiekolwiek sytuacje – w miejscu pracy bądź poza nim – które stanowią niebezpieczeństwo lub zagrożenie dla ich fizycznego i psychicznego zdrowia i rozwoju.

schowaj załączniki
PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

1 2 3 4 5 6