Hr_logo
Konimpex_47px
Panel logowania
Odzyskaj hasło

Główną intencją zapisów normy SA8000 w tym obszarze jest podkreślenie obowiązku firmy odnośnie poinformowania pracowników o swoim zobowiązaniu do przestrzegania SA8000. Polityka firmy dotycząca SA8000 musi zostać sporządzona na piśmie, we własnym języku(-ach) pracowników, w zrozumiałej formie oraz przedstawiona w „dobrze widocznym miejscu”. Celem tych elementów jest zapewnienie, że pracownicy są rzeczywiście poinformowani, w sposób, który jest dla nich faktycznie zrozumiały, o zobowiązaniach i polityce ich firmy odnośnie SA8000.

Polityka odnośnie normy SA8000

Aby poinformować personel, że firma dobrowolnie zdecydowała się na stosowanie wymagań normy SA8000, kadra zarządzająca najwyższego szczebla ogłosi politykę firmy odnośnie odpowiedzialności społecznej oraz normy SA8000 na piśmie w języku pracowników, w miejscu zauważalnym oraz takim, z którego pismo jest dobrze widoczne i znajduje się ono na terenie firmy. Polityka wyraźnie uwzględni następujące zobowiązania:

 1. stosowanie się do wszystkich wymagań niniejszej normy
 2. stosowanie się do krajowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa oraz innych wymagań akceptowanych przez firmę oraz do respektowania dokumentów międzynarodowych oraz ich interpretacji (zgodnie z listą w rozdziale II powyżej)
 3. regularny przegląd celem jej stałego doskonalenia, przy uwzględnieniu zmian w legislacji, własnym kodeksie postępowania firmy oraz w innych wymaganiach firmowych
 4. sprawdzanie czy polityka firmy jest skutecznie udokumentowana, wdrożona, utrzymywana, zakomunikowana oraz udostępniona w zrozumiałej formie wszystkim członkom personelu, włącznie
  z dyrektorami, kadrą wykonawczą, zarządzającą, kierowniczą oraz szeregowymi pracownikami, niezależnie od tego czy są zatrudnieni bezpośrednio przez firmę na podstawie umowy o pracę, jako pracownicy kontraktowi czy też w inny sposób reprezentują firmę
 5. publiczne i skuteczne udostępnianie zasad polityki na prośbę interesariuszy

 

schowaj załączniki
Przegląd zarządzania

Kadra zarządzająca najwyższego szczebla będzie okresowo przeprowadzać przegląd polityki, procedur oraz wyników działania firmy pod kątem wymagań niniejszej normy oraz innych wymagań akceptowanych przez firmę w celu zapewnienia ich stałej przydatności, adekwatności i skuteczności. Tam, gdzie to stosowne zostaną wprowadzone zmiany i poprawki systemu.

schowaj załączniki
Planowanie i wdrażanie

Firma zapewni, że wymagania niniejszej normy zostały zrozumiane oraz wdrożone na wszystkich poziomach organizacji. Metody będą uwzględniać między innymi:

 1. wyraźne zdefiniowanie ról, obowiązków i uprawnień wszystkich stron;
 2. szkolenie nowych, skierowanych na inne stanowisko i/lub tymczasowo zatrudnionych pracowników wraz z rozpoczęciem ich zatrudnienia;
 3. okresowe instruktaże, szkolenia oraz programy uświadamiające dla aktualnie zatrudnionego personelu;

stały monitoring działań oraz wyników, w celu zademonstrowania skuteczności systemów wdrożonych po to, aby spełnić wymagania polityki firmy oraz niniejszej normy.

schowaj załączniki
Planowanie i wdrażanie

Aby upewnić się co do interpretacji niniejszej normy przy jej wdrażaniu, firma musi zapoznać się z Przewodnikiem po normie SA8000,

schowaj załączniki
Nadzór nad dostawcami/podwykonawcami oraz poddostawcami

Firma będzie utrzymywać stosowne zapisy odnośnie zobowiązań dostawców / podwykonawców (oraz, o ile znajduje zastosowanie, poddostawców) do odpowiedzialności społecznej, między innymi ustalenia umowne i/lub pisemne zobowiązania tych organizacji do:

a) stosowania się do wszystkich wymogów niniejszej normy oraz wymagania tego samego od poddostawców

b) uczestniczenia w działaniach monitorujących, w sposób wymagany przez firmę

c) identyfikacji głównej przyczyny oraz natychmiastowego wdrożenia działań korygujących i zapobiegawczych aby usunąć jakąkolwiek niezgodność stwierdzoną w związku z nieprzestrzeganiem wymagań niniejszej normy

d) natychmiastowego i pełnego informowania firmy o wszelkich istotnych powiązaniach biznesowych z innymi dostawcami / podwykonawcami i poddostawcami

schowaj załączniki
Nadzór nad dostawcami / podwykonawcami oraz poddostawcami

Firma ustanowi, utrzyma i udokumentuje na piśmie stosowne procedury ewaluacji i wyboru dostawców/podwykonawców (oraz, jeśli znajduje zastosowanie, poddostawców), uwzględniające ich działania oraz zobowiązanie do spełnienia wymogów niniejszej normy.

schowaj załączniki
Nadzór nad dostawcami / podwykonawcami oraz poddostawcami

Firma w uzasadnionym stopniu dołoży starań, aby zapewnić, że dostawcy oraz podwykonawcy spełniają wymagania niniejszej normy w ramach obszaru ich nadzoru lub wpływu.

schowaj załączniki
Nadzór nad dostawcami / podwykonawcami oraz poddostawcami klasyfikowanymi jako pracownicy chałupniczy

Dodatkowo do wymagań w punktach 9.7 do 9.9 włącznie, tam gdzie firma otrzymuje, promuje lub zajmuje się wyrobami i / lub usługami od dostawców / podwykonawców lub poddostawców klasyfikowanych jako chałupnicy firma podejmie specjalne działania, aby zapewnić, że takim osobom zapewniono poziom ochrony podobny do tego, który firma na mocy wymagań niniejszej normy zapewnia bezpośrednio zatrudnionemu personelowi. Takie specjalne działania obejmą między innymi:

 1. ustanowienie prawnie wiążących, pisemnych umów zakupu wymagających stosowania się do minimalnych kryteriów zgodnie z wymaganiami niniejszej normy
 2. zapewnienie, że wymagania pisemnej umowy zakupu zostały zrozumiane i wdrożone przez pracowników chałupniczych oraz przez wszystkie inne strony uwzględnione w umowie zakupu
 3. utrzymywania na terenie firmy kompletnych zapisów odnośnie szczegółów tożsamości pracowników chałupniczych, ilości wytwarzanych wyrobów i / lub godzin przepracowanych przez każdą z tych osób
 4. częste zapowiedziane i niezapowiedziane działania monitorujące, mające na celu kontrolę stosowania się do warunków pisemnej umowy zakupu
schowaj załączniki
Odnoszenie się do kwestii problemowych

Firma zapewni wszystkim członkom personelu poufne środki informowania kadry zarządzającej oraz przedstawiciela pracowników o niestosowaniu się do niniejszej normy. Firma zbada, odniesie się oraz zareaguje na kwestie problemowe zgłaszane przez personel oraz innych interesariuszy, dotyczące zgodności/niezgodności z polityką firmy i/lub wymaganiami niniejszej normy. Firma nie podejmie żadnych środków dyscyplinarnych, nie zwolni ani nie będzie w inny sposób dyskryminowała jakichkolwiek członków personelu w związku z przekazywaniem informacji odnośnie stosowania się do normy.

schowaj załączniki
Podejmowanie działań korygujących

Firma zidentyfikuje główną przyczynę, a także zastosuje działania korygujące i zapobiegawcze oraz przydzieli odpowiednie zasoby stosownie do charakteru i ważności jakiejkolwiek zidentyfikowanej niezgodności z wymaganiami polityki firmy i / lub normy.

schowaj załączniki
Komunikacja zewnętrzna

Firma ustanowi i utrzyma procedury regularnego przekazywania wszystkim interesariuszom danych i innych informacji odnośnie zgodności z wymaganiami niniejszego dokumentu, między innymi wyniki przeglądów dokonywanych przez kadrę zarządzającą oraz działania monitorujące.

schowaj załączniki
Zaangażowanie interesariuszy

Firma okaże ze swojej strony chęć uczestniczenia w dialogu ze wszystkimi interesariuszami, między innymi włącznie z pracownikami, związkami zawodowymi, dostawcami, podwykonawcami, poddostawcami, klientami, organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami władz lokalnych i ogólnokrajowych. Celem takiego dialogu jest osiągnięcie trwałej zgodności z niniejszą normą.

schowaj załączniki
Dostęp w przypadku oceny

W przypadku zapowiedzianych i niezapowiedzianych audytów firmy dla celów certyfikacji stosowania się przez firmę do wymagań niniejszej normy, zapewni ona dostęp do swoich terenów oraz do uzasadnionych informacji wymaganych przez audytora.

schowaj załączniki
Zapisy

Firma będzie utrzymywać odpowiednie zapisy, które udowodnią stosowanie się do wymagań niniejszej normy.

schowaj załączniki
PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

1 2 3 4 5 6